FKS-Hallen

FKS-Hallen indkalder til Ordinær generalforsamling
Tisdag d. 20. marts 2018 kl. 19.00
i FKS-Hallen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag:

a. fra andre
b. fra bestyrelsen

5. Forelæggelse af budget for de kommende 2 år.

6. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter til bestyrelsen.

- Formand Vagn A. Jensen (modtager genvalg)
- Næstformand Grethe Bøye Ploug (Ikke på valg)
- Kasserer Ole Lynge Andersen (Ikke på valg)
- Sekretær Don Ingham (modtager genvalg)
- Bestyrelsesmedlem Leif Sørensen (modtager genvalg)
- Bestyrelsesmedlem Morten A. Jensen (Ikke på valg)
- Bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Andersen Firmaidræt Odense repræsentant
 
- Valg af suppleanter for 1 år.
1 suppleant  Allan Ib Rasmussen  (modtager genvalg)
 2 Suppleant  Jørgen Hansen  (modtager genvalg)

I lige år vælges formand, sekretær samt 1 menigt bestyrelsesmedlem,
medens I ulige år vælges næstformand, kasserer og 1 menigt bestyrelsesmedlem.

7. Valg af 2 menige revisorer og/eller eksternt revisionsfirma.

8. Eventuelt1. Valg af dirigent.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til info@firmaidraet-odense.dk, senest søndag d. 11. marts 2018.

Tilmelding til generalforsamlingen via knappen  Tilmeld.gif  eller på tlf. 66 17 46 06, således at vi kan bestille kaffe og brød, men selv om i ikke har nået at tilmelde jer, er i velkommen alligevel.

Møde- og stemmeret har de firmasportsklubber, der er gyldige medlemmer af Firmaidræt Odense, og som ikke er i kontingentrestance .
Hver firmasportsklub har 1 stemme. Endvidere har bestyrelsen stemmeret.

Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde af klubben.
Møderet har udover ovenstående, de gæster som er inviteret af FKS hallen.

 Hent :
Dagsorden
 Vedtægterne
Regnskab

Med venlig hilsen
FKS-Hallens Bestyrelse