Standard betingelser

Generelle Lejebetingelser

 1. Bookingen skal være godkendt senest 7 dage før arrangementets start
 2. Bookinger til sæsonleje skal godkendes eller afvises til kontoret ellers er bookingen bindende efter den 1. september.
 3. Medmindre andet fremgår, bedes betalingen ske senest 14 dage efter modtagelsen af bookingen.
 4. Lejeaftalen er indbefattet lys og varme, samt almindelig rengøring.
 5. Lejeren er forpligtet til at aflevere det lejede - bortset fra rengøring - i samme stand som ved modtagelsen.
 6. Lejeren hæfter for beskadigelser af det lejede, herunder beskadigelse af udendørsarealer - bl.a. forårsaget af motorkøretøjer.
 7. Fremlån eller fremleje af det lejede, må ikke finde sted uden skriftlig godkendelse af Administrationen.
 8. Lejeren skal selv indhente alle nødvendige offentlige tilladelser til gennemførelse af arrangement.
 9. Opsigelse af kontrakten kan ske 6 uger før lejemålet, herefter anses kontakten som bindende.
 10. Medbringelse af egen mad- og drikkevarer i de lejede lokaler, på baneanlæg eller parkeringspladserne ved DBKI centeret og Højmeskolen, kan medføre omgående bortvisning og aflysning af arrangementet og lejeaftalen.
 11. Ved overtrædelse eller bortvisning og aflysning, er Udlejer berettiget til at fremsætte et erstatningskrav over for lejer.
 12. Når uforudsete forhold - der er udenfor Udlejer´s indflydelse - gør det nødvendigt, kan Udlejer uden varsel og uden erstatningspligt ophæve indgående lejeaftaler.
 13. Bestyrelse og udvalg har mod behørig legitimation altid fri adgang til kontrol ved alle arrangementer og lejeaftaler.
 14. Aftaler, der ikke er påført denne blanket er ugyldige.
 15. Lejeren er forpligtiget til at overholde det til enhver tid gældende ordensreglement.

Ordensreglement

 1. Lejeren er forpligtiget til at aflevere de lejede arealer i samme stand som ved modtagelse.
 2. Fejl samt mangler ved al materiel og redskaber m.v. skal meddeles Administrationen.
 3. Benyt de opstillede affaldsbeholdere.
 4. Værdi- og beklædningsgenstande henlægges/efterlades på eget ansvar.
 5. Henstillinger fra tilstedeværende ledere, personale eller forpagter i Cafeteriet skal til enhver tid efterkommes. Undgå derved at risikere bortvisning, samt eventuel karantæne.
 6. Usømmelig optræden eller overtrædelse af nærværende lejeaftale eller ordensreglement kan medføre udelukkelse for kortere eller længere tid, eller medføre et erstatningskrav fra udlejer.
 7. Al boldspil udenfor de markerede baner er strengt forbudt.

Udskriv