Standard betingelser

Ved udendørsarrangementer

 1. Lejeren hæfter for beskadigelser af det lejede , herunder beskadigelse af udendørsarealer - bl.a. forårsaget af motorkøretøjer.
 2. Lejeren er forpligtiget til at aflevere de udlejede arealer i samme stand som ved modtagelse,
 3. Fremlån eller fremleje af det lejede må ikke finde sted uden skriftlig godkendelse af FKS.
 4. Lejeren skal selv indhente alle nødvendige, samt offentlige tilladelser til arrangementer.
 5. Medbringelse samt nydelse af egen mad- og drikkevarer på baneanlæg eller på P-pladserne ved FKS-hallen og Højmeskolen, kan medføre omgående bortvisning og aflysning af arrangement samt lejeaftale.
 6. Ved overtrædelse eller bortvisning og aflysning, er FKS berettiget til at fremsætte et erstatningskrav over for lejer.
 7. Når uforudsete forhold - der er uden for FKS´s indflydelse - gør det nødvendigt, kan FKS uden varsel og uden erstatningspligt ophæve indgået/gældende  lejaftaler.
 8. Lejeren må ikke tage entre eller Parkeringsafgift uden særlig aftale herom.
 9. FKS´s Bestyrelse og Udvalg har mod behørig legitmation altid fri adgang til kontrol ved alle udendørsarrangementer og lejeaftaler.
 10. Aftaler der ikke er påført denne blanket, er ugyldige.
 11. Lejeren er forpligtiget til at overholde det til enhver tid gældende ordensreglement.
 12. Udendørs Baneanlæg stilles til idrætsudøvernes, samt gæsternes benyttelse og beskyttelse.
 13. Benyt de opstillede affaldsbeholdere.
 14. Mangler samt fejl ved al materiel og redskaber m.v. skal meddelses til personalet.
 15. Inventar må kun benyttes til dets formøl (det er således ikke tilladt at stå på bænke, borde osv.
 16. Værdi- og beklædningsgenstande der henlægges/efterlades på udendørarealerne er på eget ansvar.
 17. Henstillinger fra tilstedeværende ledere, personale eller Forpagter i Cafeteriet skal til enhver tid efterkommes. Undgå derved at risikere bortvisning, samt eventuel karantæne.
 18. Usømmelig optræden eller overtrædelse af nærværende  lejeaftale eller ordensreglement, kan medføre udelukkelse for kortere eller længere tid, eller medføre et erstatningskrav fram FKS.

Vi gør opmærksom på, at det er arrangørens ansvar, at der ikke nydes medbragt mad og drikkelser, i følge Generelle lejebetingelser afsnit 9 og 10.

Overholdes dette ikke pålægges der en afgift på kr. 5.000,-

Udskriv