Standard betingelser

Ved udendørsarrangementer

 1. Lejeren hæfter for beskadigelser af det lejede , herunder beskadigelse af udendørsarealer - bl.a. forårsaget af motorkøretøjer.
 2. Lejeren er forpligtiget til at aflevere de udlejede arealer i samme stand som ved modtagelse,
 3. Fremlån eller fremleje af det lejede må ikke finde sted uden skriftlig godkendelse af Firmaidræt Odense.
 4. Lejeren skal selv indhente alle nødvendige, samt offentlige tilladelser til arrangementer.
 5. Medbringelse samt nydelse af egen mad- og drikkevarer på baneanlæg eller på P-pladserne ved DBKI centeret og Højmeskolen, kan medføre omgående bortvisning og aflysning af arrangement samt lejeaftale.
 6. Ved overtrædelse eller bortvisning og aflysning, er Firmaidræt Odense berettiget til at fremsætte et erstatningskrav over for lejer.
 7. Når uforudsete forhold - der er uden for Firmaidræt Odense indflydelse - gør det nødvendigt, kan Firmaidræt Odense uden varsel og uden erstatningspligt ophæve indgået/gældende  lejaftaler.
 8. Lejeren må ikke tage entre eller Parkeringsafgift uden særlig aftale herom.
 9. Firmaidræt Odense Bestyrelse og Udvalg har mod behørig legitmation altid fri adgang til kontrol ved alle udendørsarrangementer og lejeaftaler.
 10. Aftaler der ikke er påført denne blanket, er ugyldige.
 11. Lejeren er forpligtiget til at overholde det til enhver tid gældende ordensreglement.
 12. Udendørs Baneanlæg stilles til idrætsudøvernes, samt gæsternes benyttelse og beskyttelse.
 13. Benyt de opstillede affaldsbeholdere.
 14. Mangler samt fejl ved al materiel og redskaber m.v. skal meddelses til personalet.
 15. Inventar må kun benyttes til dets formøl (det er således ikke tilladt at stå på bænke, borde osv.
 16. Værdi- og beklædningsgenstande der henlægges/efterlades på udendørarealerne er på eget ansvar.
 17. Henstillinger fra tilstedeværende ledere, personale eller Forpagter i Cafeteriet skal til enhver tid efterkommes. Undgå derved at risikere bortvisning, samt eventuel karantæne.
 18. Usømmelig optræden eller overtrædelse af nærværende  lejeaftale eller ordensreglement, kan medføre udelukkelse for kortere eller længere tid, eller medføre et erstatningskrav fra DBKI centeret.

Vi gør opmærksom på, at det er arrangørens ansvar, at der ikke nydes medbragt mad og drikkelser, i følge Generelle lejebetingelser afsnit 10 og 11.

Overholdes dette ikke pålægges der en afgift på kr. 5.000,-

Udskriv